20190327_201912-aspect-ratio-x

גינון מקצועי ובר קיימא

הגינון ברמת הנדיב מתקיים מתוך הבנה כי כלל גורמי המערכת קשורים זה בזה, למשל הקשר בין מאביקים וצמחים, מזיקים וטורפיהם, בית הגידול וחוסן הצמח.
בעבודת הגינון ברמת הנדיב שואפים לפעול על בסיס ידע מקצועי ומתעדכן, במטרה לטפח לרמת מצוינות את גני הזיכרון לזכרו של הברון רוטשילד, לרווחת הציבור ולהנאתו.
גני הזיכרון מתפתחים באופן מתמיד תוך שמירה על התכנון המקורי ובהתאם למורשת המקום.
הגינון מתבסס על עקרונות גינון בר קיימא, לשמירה על איזון עם המערכת האקולוגית, אל מול אתגרי טיפוח צמחי תרבות באקלים הים תיכוני והאיומים ההולכים וגוברים בשל שינויי אקלים.