48Yadid_Levy_Nadiv_May18_0014-aspect-ratio-x

בנייה ירוקה ותשתיות

רמת הנדיב שמה לנגד עיניה את המטרה לצמצם את השפעתה השלילית על הסביבה ולהקטין את טביעת כף הרגל האקולוגית שלה. לכן, אנו מקפידים על עקרונות של בנייה ירוקה, חוסכים במים ובאנרגיה
במגוון דרכים יצירתיות, עוברים בהדרגה להדברה ביולוגית של מזיקים ומייצרים קומפוסט משובח מפסולת גננית.