IMG_7849-aspect-ratio-x

תקנון האתר

גני רמת הנדיב בע”מ (חל”צ) 5200227733 (להלן: “החברה”) מברכת את הגולשים הבאים לאתר האינטרנט  www.ramathanadiv.org.il  (להלן: “האתר”) בו מנוהלת חנות וירטואלית למכירת כרטיסים ושירותים שונים (להלן: “השירותים” או “המוצרים”).

 1. כללי

  • השימוש באתר כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש, מקבלם ומאשר כי לא תהא לו כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לשימוש באתר, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי מסמך זה.
  • על-מנת לעשות שימוש באתר על המשתמש לאשר שקרא והינו מסכים לתקנון במלואו. אין חובה לעשות כן, אך אי הסכמה לתנאי התקנון תימנע את האפשרות לבצע רכישות באמצעות האתר או לעשות בו כל שימוש אחר.
  • החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה. על המשתמשים האחריות לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
  • מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.
 2. השימוש באתר
  • אין לעשות באתר כל שימוש למטרה שהינה בניגוד לדין, או לכל מטרה האסורה על פי התנאים המפורטים במסמך זה.
  • אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש מסחרי ו/או רכישה סיטונאית של מוצרים בכל כמות שהיא. החברה שומרת על זכותה, במקרה של חשד לביצוע האמור, לחסום רכישה/לבטל הזמנה ולא לספק את הסחורה שהוזמנה ללא צורך בהסבר נלווה. במקרה כאמור, לא יבוצע חיוב עבור ההזמנה שבוטלה ו/או נחסמה.
  • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לסגור את האתר או לבטל לצמצם או לשנות את השירותים המוצעים במסגרתו. כן רשאית החברה לעדכן, מעת לעת, לפי שיקול דעתה, את אופן השימוש באתר, לרבות שינוי תהליך הרכישה, שינוי הנתונים ו/או התנאים הנדרשים לשם ביצועה ו/או השלמתה של עסקה וקביעת דרכי זיהוי נוספות של המשתמש.
  • החברה רשאית לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה, את היצע ומגוון המוצרים באתר, את קטגוריות השירותים המפורטות בו, את מחירי השירותים, את ההנחות וההטבות הניתנות במסגרת האתר, ככל שתינתה, או את תנאי התשלום, וזאת ללא הודעה מוקדמת. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאלי של כרטיסים ו/או שירותים שיוצעו למכירה באתר.
 3. רכישת מוצרים באתר

  • במהלך תהליך הרכישה באתר תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים ונתונים שונים (כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת ודרכי ההתקשרות איתכם ועוד) וכן את פרטי כרטיס האשראי שלכם (להלן: “הפרטים”). עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. החברה אינה אחראית לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים ולא תהיה אחראית לנזק כלשהו לרבות נזק שייגרם לצד שלישי בגין טעות כאמור. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי, למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
  • הזמנתו  של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

   • נמסרו ע”י הרוכש כל הנתונים הנדרשים לצורך ביצוע העסקה, בהתאם לאמור לעיל.
   • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
   • המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
  • במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצר/מוצרים המוצגים באתר והתברר כי איזה מהמוצרים אזל, תודיע החברה לרוכש באמצעות הטלפון או הדאר האלקטרוני והרוכש לא יחויב בגין מוצר זה. לא יינתן פיצוי בגין מקרה זה.
  • החברה רשאית, שלא לאפשר לרוכש מסוים לרכוש מוצרים באתר, וזאת מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, גם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לעשות כאמור בכל אחד מהמקרים הבאים:

   • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
   • אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה ו/או ספקיה של החברה.
   • אם נעשה באתר שימוש לביצוע מעשה בלתי חוקי או שימוש או פעולה האסורים בהתאם לתנאי מסמך זה.
   • אם כרטיס האשראי שהוקלד לתשלום חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים (אנשים מעל גיל 18). אם המשתמש הוא קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18.
 4. מדיניות שירות ומחירים

  • כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים באתר הינם המחיר הסופי לצרכן ואין צורך להוסיף עליהם מע”מ. התמורה בגין המוצרים תגבה באמצעות כרטיס האשראי, אשר פרטיו הוקלדו ע”י הרוכש במהלך תהליך הרכישה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
  • האתר יכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידי הרוכש. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, על הרוכש להיות בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שהאתר מכבד.
  • סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב”סל קניות” בתהליך התשלום בקופה. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”סל קניות”.
  • לא ניתן לשנות את ההזמנה לאחר אישורה. יחד עם זאת, ניתן לבטל את ההזמנה, בהתאם למדיניות הביטול המפורטת להלן.החברה איננה מתחייבת למחיר הזול ביותר למוצרים /שירותים הנמכרים באתר ביחס לספקים ו/או אחרים.
 5. קבלת כרטיסי הכניסה שנרכשו באתר
  לאחר ביצוע התשלום עבור הזמנה כלשהי, נשלחים אישור אוטומטי + הכרטיסים שנרכשו לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה.

  • במידה והכרטיסים נרכשו בהנחת גמלאי/תלמיד, יש להציג תעודה בתוקף.
  • במידה והאישור לא התקבל, יש ליצור קשר עם משרדי החברה באמצעות מספר הטלפון 04-6298111 (שלוחה 4) או באמצעות הדוא”ל  [email protected]
 6. מדיניות ביטול
   • הרוכש רשאי לבטל את העסקה שביצע בכתב בצרוף מספר הזמנה ושם מלא, עד 4 ימים טרם הארוע במשלוח מייל לכתובת הבאה [email protected]
   • הרוכש עשוי להיות מחויב ע”י חברת כרטיסי האשראי בעמלת ביטול בהתאם לתנאי חברת האשראי.
   • ביטול של פחות מ-4 ימים טרם מועד הארוע, יחויב במחיר מלא.
 7. סכום מינימום להזמנה

החברה רשאית להגדיר סכום מינימום להזמנה ולא תהיה חייבת לספק הזמנות שסכומן הכולל (בעת השלמת ההזמנה באתר) אינו עולה על סכום מינימום, כפי שייקבע מעת לעת ויפורסם באתר.

8. קישורים (Links) לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. החברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא למידע ו/או לשירותים המצוי באתרים אלו.

9. מסירת מידע באמצעות האתר

המשתמש באתר מאשר כי כל מידע שימסור באמצעות האתר יימסר מרצונו ובהסכמתו המלאה וכי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהנו מתיר לחברה או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתו לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. המידע הנאסף מהגולשים באתר מיועד לשם פנית החברה לגולשים באתר כדי להביא לידיעתם מידע על מוצרים ושירותים, ועדכונים שונים באשר לתחומי עיסוקה של החברה אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותם, למטרות עיבודים סטטיסטיים ולמטרת שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. כל המשתמש באתר מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור לכל צד שהחברה תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981. אם אינך מעוניין לקבל מידע כאמור, אשר לדעת החברה עשוי לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.

10. אישור קבלת דיוור

כל רוכש המאשר את הצטרפותו לרשימת התפוצה מאשר בכך כי כתובת הדואר האלקטרוני שמסר, תשמש, בין היתר, כדי להציע לו, מעת לעת, שירותים שונים /ואו הצעות שיווקיות שונות ו/או “דבר פרסומת” על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982, אלא אם הודיע למשרדי החברה על אי רצונו לקבל שירותי דיוור ישיר, בהתאם לדרך שתקבע על ידי החברה מעת לעת.

11. שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות למשרדי החברה באמצעות מספר הטלפון 04-6298111 (שלוחה 4) או באמצעות הדוא”ל [email protected]

12. שונות 

  • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מכל סוג שהוא, המופיעים באתר זה לרבות בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים באופן בלעדי לחברה. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה הסכמה כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע”י החברה בלבד. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין החברה לבין אותם צדדים.
  • החברה אינה אחראית לנזק, הפסד או אובדן כלשהו שעלול להיגרם למשתמש באתר עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
  • האתר, תכניו והשירותים המוצעים במסגרתו מוצעים למשתמש כמות שהם (“AS IS”), בלא כל התחייבות, אחריות או מצג כלשהו מצד החברה בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, מידת הדיוק של כל הכלול בו ואפשרויות השימוש בו.
  • ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה על המשתמש בלבד, והחברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר ותוצאות השימוש בו, לנכונות המידע שבו, לעיכוב בשימוש או הפסקת השימוש באתר, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.
  • החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.
  • על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.