IMG_1817-aspect-ratio-x

אנרגיה ירוקה

צריכת חשמל בארגון מייצרת פליטות ישירות של גזי החממה, ולכן ישנה חשיבות לבצע פעולות יזומות להקטנת טביעת הרגל אקולוגית בתחום האנרגיה.

אנו פועלים לצמצום השפעה סביבתית של צריכת האנרגיה בשני כלים מרכזיים בעלי השפעה משלימה:
התייעלות אנרגטית – צמצום צריכת החשמל תוך חיסכון והגברת הנצילות במערכות צורכות האנרגיה.
ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים להפסקת פליטות גזי חממה- פריסת פאנלים סולאריים באתר ושאיפה למעבר פעילות האתר לשימוש במקור אנרגיה זה.