128RHN_Hike0615-scaled-aspect-ratio-x

מחקר וניהול שטחים פתוחים

המחקר ברמת הנדיב נועד לספק בסיס מדעי לניהול פארק הטבע, לתרום לידע המדעי בארץ ובעולם ולייצר בסיס ידע ונתונים לעתיד לבוא. מאז 1984 מתנהלים בפארק מחקרים רבים ומגוונים. בשלב הראשון התמקד המחקר בהיכרות בסיסית עם השטח, לימוד המערכת האקולוגית והנופית והבנת תהליכים אקולוגיים ואנושיים המתקיימים בה. עם צבירת הידע המדעי, התגבשה התפיסה כי יש לקיים ברמת הנדיב ממשק אקטיבי, המלווה בניטור ובמחקר, אשר יאפשרו מעקב אחר השלכות פעולות הממשק ועדכונן בהתאם לממצאים (“ממשק אדפטיבי”). בשנת 2003 הצטרפה רמת הנדיב לרשת הבינלאומית למחקר ארוך טווח (LTER).

10
מחקרים ברמת הנדיב

מחקרים ברמת הנדיב

המחקר ברמת הנדיב נועד לספק בסיס מדעי לניהול פארק הטבע, לתרום לידע המדעי בארץ ובעולם ולייצר בסיס ידע ונתונים לעתיד לבוא

למידע נוסף>>
Ramat Hanadiv Nature Park, Israel.
ניהול שטחים פתוחים

ניהול שטחים פתוחים

פארק הטבע המשתרע על פני כ-4500 דונם של צומח ים תיכוני טבעי משולב בחורשות אורנים וברושים אשר ניטעו בשנות ה-70-80 ע"י קק"ל.
פארק הטבע מנוהל מתוך מטרה לשמר את הצומח הטבעי המגוון ואת המאפיינים הפיסיים והתרבותיים של האזור, כמו גם לשקם צומח, חי, נופים טבעיים ושטחים שנפגעו או נהרסו. ...

למידע נוסף>>
AL17_02_07_9689
טבע, נוף ומורשת

טבע, נוף ומורשת

פארק טבע רמת הנדיב מנוהל בדרך המשלבת בין שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת לבין פעילות לציבור הרחב, מחקר וחינוך.

למידע נוסף>>