03-04-2013-2013250-aspect-ratio-x

ניהול פסולת

ניהול פסולת
ניהול פסולת

ניהול פסולת

פסולת היא תוצר לוואי של התנהלות שוטפת של בני האדם בכל מקום ואתר. הפסולת ברמת הנדיב מגוונת וכוללת פסולת גננית, פסולת בנייה, שאריות פסולת של מבקרים ועובדים וכן שפכים. בהתאם גם הטיפול בפסולת מגוון וכולל היבטים של מִחזור וקיימּות....

למידע נוסף>>
טרקטור עם פסולת בגנים
פסולת גננית

פסולת גננית

הפסולת הגננית של רמת הנדיב נאספת הן בגנים והן בפארק הטבע ומשונעת אל אתר קומפוסט שהקמנו במקום.

למידע נוסף>>
3004080069
פסולת בניין

פסולת בניין

רמת הנדיב היא מקום מתפתח ונערכות בה תדיר פעולות בנייה, הכנת תשתיות וסלילה. הפסולת המצטברת מפעולות אלו מופרדת לשימוש חוזר

למידע נוסף>>