-aspect-ratio-x
-בגינה-aspect-ratio-x

קיימוּת - בין אדם לסביבה

קיימוּת היא היכולת למלא את צורכי הדור הנוכחי תוך שמירה על המשאבים, באופן שימלאו גם את צורכי הדורות הבאים.
תפיסה זו מתבססת על שקלול היבטים סביבתיים, חברתיים וכלכליים. מתוך מחויבות לשמירה על איזון בין אדם לטבע, אנו משתדלים להתנהל במודעוּת להשפעותינו על הסביבה ועל האדם.

אנו שמחים לשתף אתכם במגוון הפעילויות שאנו עושים מדי יום במשך השנה לשיפור העתיד של כולנו. אתם מוזמנים לשתף בידע וברעיונות ולהשתתף בחשיבה ובעשייה.