-aspect-ratio-x
-בגינה-aspect-ratio-x

קיימוּת - בין אדם לסביבה

קיימוּת היא היכולת למלא את צורכי הדור הנוכחי תוך שמירה על המשאבים באופן שימלאו גם את צורכי הדורות הבאים. תפיסה זו מתבססת על היבטים סביבתיים, חברתיים וכלכליים.
מתוך מחויבות לשמירה על איזון בין אדם לטבע, אנו מתנהלים במודעוּת להשפעותינו על הסביבה ועל האדם.
אנו שמחים לשתף אתכם במגוון הפעילויות שאנו עושים מדי יום במשך השנה מתוך תפיסה זו.

בנייה ירוקה ותשתיות

אדם.קהילה.סביבה

גינון בר קיימא

ניהול משאבי טבע