-aspect-ratio-x
-בגינה-aspect-ratio-x

קיימוּת - בין אדם לסביבה

קיימוּת היא היכולת למלא את צורכי הדור הנוכחי תוך שמירה על המשאבים באופן שימלאו גם את צורכי הדורות הבאים. תפיסה זו מתבססת על היבטים סביבתיים, חברתיים וכלכליים.
מתוך מחויבות לשמירה על איזון בין אדם לטבע, אנו מתנהלים במודעוּת להשפעותינו על הסביבה ועל האדם.
אנו שמחים לשתף אתכם במגוון הפעילויות שאנו עושים מדי יום במשך השנה מתוך תפיסה זו.

אדם.קהילה.סביבה

בנייה ירוקה ותשתיות

גינון בר קיימא

ניהול משאבי טבע