Facebook YouTube Instagram
 • Turn Off Accessibility tools
 • Accessibility statement

  Accessibility statement

  Accessibility arrangements at Ramat Hanadiv

  Ramat Hanadiv works hard to make its services accessible to people with disabilities in order to afford them a visiting experience that meets their unique requirements.

  In accordance with the law, our accessibility manager, Tami Zigler, is available. If you encounter unique accessibility requests you’re welcome to contact us in one of the following ways:

  Telephone: 04-6298127 Cellphone: 052-6901144 Fax: 04-6399117

  or Email: To Tami

  The Memorial Gardens and Visitor Center are accessible except for the mausoleum.

  Disabled parking:

  Designated disabled parking bays may be found in the main and secondary parking lots.

  Disabled restrooms:

  Every facility that offers restrooms also offers designated disabled restrooms.

  Disabled Aids:

  • Devices for the hearing impaired are available in the InfoShop, classrooms, movie theater and auditorium and on training tours. For your convenience, contact us and let us know in advance about your visit in order to receive fast, easy service.
   Telephone: 04-6298111 ext. 4.
  • Wheelchairs may be hired from the InfoShop - for on-site visits.

  Website accessibility:

  Ramat Hanadiv invests effort and resources to make the organization’s website accessible so that disabled people will also be able to enjoy it.

  Restrictions to accessibility:

  As a general rule, all of the website’s pages were built to meet level AA conformance to web content accessibility. Nevertheless, despite our efforts to make all of the website’s pages accessible, it is possible that some parts of the site are still inaccessible. We note that a number of pages contain external components that are beyond our control and inaccessible. Therefore, the following pages do not meet the accessibility standard:

  https://ramat-hanadiv.gardenexplorer.org

  http://ramathanadiv.maps.arcgis.com

 • C C C
 • Keyboard Navigation
  You may skip between the website elements using the "TAB" key, Activate a link or button using the "Enter" key, Skip back to the previous element using the combination of SHIFT+TAB

מדעי הסביבה

Schedule a tour
Age 
Secondary

.

הסדנה הסביבתית פותחה בשיתוף מפמ"ר לימודי סביבה, עוסקת בהשפעות אדם על מערכות טבעיות, משווה בין בתי גידול שאחד מהם מושפע יותר מפעילות אדם (לדוגמה חורש וחורשה) ומותאמת לתלמידי כיתות י'- י"א הלומדים "לימודי סביבה" ברמה מוגברת

סדנה סביבתית ברמת הנדיב

הסדנה הסביבתית ברמת הנדיב עוסקת בהשפעות אדם  על מערכות טבעיות תוך דגש על חשיבות שירותי מערכת כמו ייצור חמצן, האבקה, פירוק חומר אורגני וחלחול מים, לאדם. במסגרת הסדנה מודגשת חשיבות השמירה על המגוון הביולוגי לאדם.  הסדנה פותחה בשילוב מפמ"ר לימודי סביבה, נתמכת בחוברת  "חורש חורשה", ומותאמת לדרישות "סדנה סביבתית" בלימודי סביבה ברמה של 5 יחידות.

 ב"פארק הטבע רמת הנדיב" מתקיים מחקר אקולוגי מגוון שאחת ממטרותיו היא שמירת הטבע והמגוון הביולוגי.  נתוני המחקר מהווים כלי ניהולי מרכזי ומעודכן בהליך קבלת ההחלטות בפארק.

במהלך "הסדנה הסביבתית" יתמודדו התלמידים עם "דילמות אקולוגיות" כמו כמה להתערב בטבע? איך להקטין סכנת שריפות? איך לשמור על מינים נדירים? מה לעשות עם מינים פולשים ומינים מתפרצים? ויכירו כלים ממשקיים כמו רעיית עיזים ורעיית פרות העוזרים לשמירת הטבע ברמת הנדיב.

 

תחומי תוכן ודגשים לימודיים במהלך הסדנה

במהלך הסדנה ישוו התלמידים בין שני בתי גידול שבאחד מהם בולטת השפעת האדם:

נושאים לדוגמה:

 • חורש חורשה – עוסק בעיקר בהשפעת נטיעת חורשת אורנים על מגוון המינים
 • חורש עם רעיית עיזים לעומת חורש ללא רעיית עיזים – עוסק בעיקר בשימוש בעיזים ככלי ממשקי למניעת שריפות ובוחן את השפעת העיזים על בית הגידול
 • עין צור: מקווה מים עם תשתית בוץ לעומת מקווה מים עם תשתית בטון – עוסק בעיקר בהשפעת שינוי התשתית הטבעית על מאפיינים ביוטיים וא-ביוטיים  בבית גידול של מים מתוקים

 

פעילויות עיקריות

 • התבוננות, צילום ותיעוד של בתי הגידול הנבדקים  תוך דגש על השפעות אדם בשטח
 • מדידה של גורמים ביוטיים וא-ביוטיים תוך שימוש בכלי מדידה ושיטות מדידה מקובלים במחקר בשדה
 • הכרת יחסי גומלין בין אורגניזמים בבית הגידול תוך דגש על חשיבות שירותי המערכת האקולוגית המתפקדת לאדם.
 • הכרת אורגניזמים (צמחים ובעלי חיים) אופייניים והתאמתם לתנאי בית הגידול
 • זיהוי ודיון בהשפעות האדם על השטח הנבדק

הדרכה

במהלך הסיור יאספו התלמידים נתונים בדפי עבודה שפותחו בשיתוף מפמ"ר לימודי סביבה והותאמו במיוחד לדרישות "הסדנה הסביבתית" .

צוות מדריכים מקצועי ומיומן ינחה את התלמידים לאורך הסיור.

 

עונה מומלצת

סדנאות סביבתיות מתקיימות ברמת הנדיב בכל עונות השנה. מומלץ לקיים סדנאות סביבתיות בין אוקטובר למאי.

 

 

לקראת סיור

 • קבוצת הדרכה מונה עד 25 תלמידים. כל קבוצת הדרכה תלווה ע"י מורה מבית הספר
 • הסיור ברמת הנדיב מחייב תיאום בטחוני כנדרש בחוזר מנכ"ל. התיאום והליווי הנדרש באחריות ביה"ס
 • התלמידים יגיעו לסיור אחרי הכנה בכתה. במסגרת ההכנה יודגשו הצדדים הלימודיים של הסיור המשלבים הקשבה ועבודה עצמאית. מומלץ להשתמש כהכנה לסיור באתר רמת הנדיב בקישורים המופיעים בהמשך
 • התלמידים יגיעו מצוידים בכלי כתיבה, ומצע / קלסר קשיח מותאם לכתיבה בשדה
 • התלמידים יגיעו מצוידים ליום סיור בשטח: נעליים סגורות, (בקיץ מומלץ להגיע במכנסיים ארוכים) מים, כובע, תכשיר הגנה נגד שמש, לרגישים, תכשיר הגנה נגד עקיצות יתושים.

קישורים לספריית החינוך רמת הנדיב:

קישורים לתכנית הסדנה הסביבתית

 

עבודת "אקוטופ" ברמת הנדיב מתאימה לכיתות "לימודי סביבה" ברמה של 5 יחידות. התכנית מורכבת משני מפגשים בהם חוקרים צוותים של 2-3 תלמידים שאלת חקר עצמאית בהנחיית מדריך מקצועי ומורה הכיתה. נושאי המחקר מוגשים ע"י המורים לפיקוח ומאושרים על ידו.

"אקוטופ" ברמת הנדיב

רמת הנדיב כמרכז חינוכי, קהילתי ותיירותי מחויבת לצמצום השפעות אדם הפוגעות במשאבי סביבה  (הקטנת טביעת כף הרגל האקולוגית)ורואה עצמה מרכז להנחלת ערכי קיימות לקהילה הקרובה ולקהל הרחב.

עבודת "אקוטופ" ברמת הנדיב מציעה שפע נושאי חקר בתחומים שונים של שימור המגוון הביולוגי, ניהול פארק הטבע, קיימות, והתאמת הפארק והגנים  לקהלים שונים.

התכנית מותאמת לכיתה שנבחנת בלימודי סביבה ברמת של 5 יחידות ומגיעה לרמת הנדיב לשני מפגשים בתאריכים שונים. כל צוות של  2-3 תלמידים בוחר שאלת חקר, מתכנן ניסוי, מבצע אותו ומתעד את תוצאותיו.

מהלך העבודה

 • תאום ציפיות ונושאים מועדפים בין צוות ההוראה לצוות רמת הנדיב
 • בחירת נושאי חקר ע"י התלמידים
 • תכנון החקר: השאלה הנבדקת, הגדרת תחום החקר והנושאים הסביבתיים הקשורים אליו לצורך עבודה מהספרות, זיהוי המשתנה התלוי והבלתי תלוי, שיטות העבודה, מספר החזרות והפריטים.
 • ביצוע החקר בשטח הנבדק בהתאם לתכנון
 • רישום התוצאות
 • ניתוח ראשוני של התוצאות

 

הנחייה:

עבודת הצוותים מונחה ע"י מורה הכיתה ומדריך מקצועי מצוות רמת הנדיב. המנחים עוברים בין הקבוצות ומסייעים בתכנון הניסוי, בהצבת הניסוי ובשיטות העבודה בשטח.

שיטות וכלי מחקר

התלמידים יכירו שיטות מחקר מתאימות לאופי הנושא הנבדק

כלי מחקר יסופקו ע"י רמת הנדיב

 

 דוגמאות לנושאי חקר

 • השפעת רעיית פרות/עיזים על מגוון מינים (עושר גיאופיטים, עושר פרוקי רגליים, שפע עשבוניים וכדומה)
 • השפעת גינון על שפע פרפרים, דבורים, עכבישים.
 • השפעת חיפוי קרקע על טמפרטורת קרקע, לחות קרקע, נביטת עשבוניים
 • השפעת גיל ערמת קומפוסט על טמפרטורה בערמה / על שפע פרוקי רגליים בערמה
 • השפעת כבישים/ דרכי עפר על שפע מינים פולשים
 • השפעת מפנה על שפע מינים פולשים
 • השפעת השקייה במים מושבים על מינים מתפרצים
 • השפעת כיסוי רב שנתיים בחורש על התבססות אורנים

 

עונה מומלצת

בהתאמה לנושאים הנבחרים ולהעדפות ביה"ס

 

לקראת סיור

 • הסיור ברמת הנדיב מחייב תיאום בטחוני כנדרש בחוזר מנכ"ל. התיאום והליווי הנדרש באחריות ביה"ס

 

 • התלמידים יגיעו לסיור אחרי הכנה בכתה במהלכה יוצגו רמת הנדיב ומאפייניה, עבודת האקוטופ, דרישותיה, ונושאי חקר עיקריים אותם מזמנת הסביבה. התלמידים יוכלו להציע נושאים נוספים לחקר בתיאום עם הצוות המנחה.
 • התלמידים יגיעו מצוידים בכלי כתיבה, ומצע / קלסר קשיח מותאם לכתיבה בשדה
 • התלמידים יגיעו מצוידים ליום סיור בשטח: נעליים סגורות, (בקיץ מומלץ להגיע במכנסיים ארוכים) מים, כובע, תכשיר הגנה נגד שמש, לרגישים, תכשיר הגנה נגד עקיצות יתושים.

קישורים לספריית החינוך רמת הנדיב:

קישורים לתכנית הסדנה הסביבתית

צרו קשר:

חינוך רמת הנדיב  6298108 – 04

דוא"ל: