20190327_201912-aspect-ratio-x

גינון מקצועי ובר קיימא (ערבית)

תחום הגינון מתנהל לאור הרציונל של אחזקה וטיפוח של גני הזיכרון לזכרו של הברון רוטשילד, לרווחת הציבור ולהנאתו, וכן הקפדה על איזון עדין בין פיתוח, שיפור וחידוש לבין שימור הקווים המנחים והתכנון המקורי של הגנים, על פי הצרכים העכשוויים ותרבות הביקור הנהוגה במקום.